Pomáhame Vám RIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Zápis do zoznamu registra partnerov verejného sektora

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom a ktorých príjmy z týchto obchodov presiahnu určitú hranicu. Teda osoby, ktoré:

  • Prijímajú plnenia z verejných zdrojov alebo európskych fondov, a to buď vo forme finančných prostriedkov alebo majetku
  • Uzatvárajú s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • Nadobúdajú pohľadávky od štátu
  • Sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodávajú inému partnerovi verejného sektora tovary alebo služby, nadobúdajú od neho majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, pričom vedia alebo musia vedieť, že poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisí zo zmluvou, na základe ktorej bol partner verejného sektora, ktorému dodávajú tovary alebo služby zapísaný do registra partnerov verejného sektora

    ZÍSKAJTE KONZULTÁCIU