NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Občianske, rodinné a dedičské právo

V oblasti občianskeho, rodinného a dedičského práva, poskytujeme klientom najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy,

– tvorbu a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zabezpečovací prevod práva, postúpenie pohľadávok a iné),

– komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, vrátane zastupovania pred príslušnými úradmi,

– zastupovanie v dedičskom konaní,

– zastupovanie vo veciach rodinného práva (rozvody, výživné, konanie vo veci starostlivosti o maloletých a pod.),

– zastupovanie vo veciach vlastníckeho práva,

– zastupovanie vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cesotu),

– zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi.