Pomáhame Vám RIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Autorizácia zmlúv

  • Okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
  • Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom. Nie je nutné overovať podpisy u notára.
  • Advokát musí zisťovať totožnosť účastníkov zmluvy.
  • Advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve.
  • Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
  • Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

    ZÍSKAJTE KONZULTÁCIU